Lake Biwa Canal (Yamashina to Keage)
Blog| TouchJW| Top| 2016| 2015| 2014| 2013| 2011| 2010B| 2010A| 2009| 2008| Anshu.biz|
《前 |一覧| 次》

On April 7, I took a walk through Lake Biwa canal from Yamashina to Keage. Cherry blossoms were beautiful. Many tourists and cherry blossom viewing visitors enjoyed cherry blossoms.

Lake Biwa No2Tunnelemail webmaster@anshu.biz copyright(C)2007-2014 anshu.biz